click ตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
  Home โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเทียบโอนกิจกรรม กรณีต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม ค้นหากิจกรรม Newsletter    
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดเป้าหมายการบ่มเพาะนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ม.อ. เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา ความรู้สึกอันเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต และความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ซึ่งการเสริมสร้างให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ นักศึกษาจะต้องผ่านการจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย(ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1- ปีสุดท้าย)มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง
จำนวนกิจกรรมนักศึกษา ตามปีการศึกษา
เลือกแสดงจำนวนกิจกรรม ตามปีการศึกษา
chart

ปฏิทินกิจกรรม กรณีใช้งานกับ IE คลิกที่นี่!!!

 
 
 
ค้นหาตามปีการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มอ.ตานี